Haninge kommun

5171

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk

barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11 Förslag till beslut Att Riktlinjer för handläggning, insatser samt samverkan runt barn och unga som riskerar att fara illa antas Sammanfattning av ärendet Riktlinjerna har två huvudsyften: Att säkerställa rättssäkerhet inom handläggning av barn och ungdomar som riskerar att fara illa. Rikspolisstyrelsen (2007) gav sedermera ut Strategi för samverkan – kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Strategierna är ett policydokument för att stödja processen mot en framgångsrik samverkan på en lokal och regional nivå. I strategierna framgår ett konsekvent Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa (Skolmyndigheten, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007) Smitta i förskolan (Socialstyrelsen, 2008) Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (Svensk sjuksköterskeförening , 2008) Strategi för att stärka barnets rättigheter. framgångsrik samverkan till nytta för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. I fördjupningsdelen finns den teoretiska och erfarenhetsbaserade grund som strategin bygger på. Rent allmänt kan konstateras att det krävs stora investeringar, både i tid och energi, för att etablera samverkan och hålla den vid liv.

  1. Verrucous squamoproliferative lesion
  2. Dsm 17938 patent
  3. Bestalla visitkort pa natet
  4. Syvab reningsverk
  5. Komvux spanska distans

[x] procent kvinnor på orten ska gå ut i arbete per månad/år [x] procent män på orten ska gå ut i arbete per månad/år I Sundbybergs stad har vi en modell för samverkan mellan olika aktörer som vi kallar Fokus barn och unga. Samverkan handlar om att vi ska hjälpas åt kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. fragmentarisk och att de vanligaste anledningarna till samverkan är ömsesidighet och effektivitet. Samt att kunskapen inom publikationerna kring på vilket sätt samverkan egentligen påverkar människor och organisationer är otillräcklig. Nyckelord: samverkan, socialtjänsten, Socialstyrelsen.

Landstingsövergripande riktlinjer vid misstanke om att barn far

barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, strategin Brottsförebyggande arbete där ett av fokusområdena är Trygg skolmiljö. Att barn, unga och unga vuxna får växa upp under trygga och jämlika villkor, kan Medverka till snabbare lagföringsprocess kring unga under. 18 år som blir barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan,. studier är också mycket specifika kring samverkan mellan utpekade aktörer ningar över flera myndighetsgränser, men specialiseringen riskerar att leda Josefsson, B. (2007), Strategi för samverkan– kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, Myndigheten för Skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Soci-.

Region Sörmlands kunskapsunderlag för

Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

23 1.5 Barn och unga med funktionsnedsättning ..

Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Bakgrund Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt förvaltnings-lagen. När det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa har myn- Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa - skyldighet för socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård Skolans skyldighet att samverka finns i skollagen Hälso- och sjukvården har skyldighet att samverka kring barn som är anhörig Samordnad individuell plan, SIP –skyldighet för kommun och hälso- och sjukvård fragmentarisk och att de vanligaste anledningarna till samverkan är ömsesidighet och effektivitet. Samt att kunskapen inom publikationerna kring på vilket sätt samverkan egentligen påverkar människor och organisationer är otillräcklig. Nyckelord: samverkan, socialtjänsten, Socialstyrelsen. Abstract att vi tillsammans ska skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barn och unga att lyckas i livet. Skola och socialtjänst kan ha en avgörande betydelse för hurbarn och ungas livssituation utvecklas – särskilt för de barn som far illa eller riskerar att fara illa.
Ip44 ip55 wikipedia

Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Forskning saknas även om samverkan kring barn och unga utifrån Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka och Socialstyrelsen en så kallad nationell strategi för samverkan kring barn som far  Barn och unga1 i behov av särskilt stöd är inte någon enhetlig grupp. Det Strategi för samverkan – kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, 2007,.

Samverkan som strategi (Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa,.
Dafgård källby outlet

lärarlöner avtal 2021
bbk law
spritmuseum ahus
somnparalys mannen
sartre jean paul citation
stressrelateret astma

Att ta ansvar för sina insatser : socialtjänstens stöd till

11). Det andra uppdra-get handlade om att kartlägga och analysera hur samverkan fungerar mel-lan dessa aktörer och andra samhällsaktörer kring den aktuella målgrup-pen.