Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetodik - ppt ladda ner

4730

Lennart Svensson: Relevant kunskapssökande för skolan

Storskalig. Holistiskt. Exempel på olika kvalitativa metoder; Något om den kvalitativa forskningsprocessen. Allmänt om kvalitativ metod – och likheter, skillnader gentemot kvantitativ  Det första vägvalet är det mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod. Kvantitativ undersökning – vad, hur många, vilken, när?

  1. Enade sitt land
  2. Staffan olsson fru
  3. Hur lange ligger rekommenderat brev kvar

Kvalitativa studier ger ofta detaljerade beskrivningar av kontexten, vilket gör det möjligt att analysera forskningsmaterialet. Vi kommer att tillämpa både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Kapitel fem är analyskapitlet där vi väver samman och diskuterar  28 nov 2008 Kvalitativ eller kvantitativ forskning. Inom akademisk psykologi brukar man föredra kvantitativa metoder, dvs man mäter viktiga variabler och  Således skiljer det sig från andra former av forskning, såsom kvantitativ forskning , inriktad på studier baserade på numeriska eller statistiska abstraktioner.

Smartbiz.nu

De är möjligen också medvetna om att de förekommer inom andra ämnesområden, såsom samhällsvetenskaplig och ekonomisk forskning. Det kan dock vara lämpligt att medvetandegöra eleverna om att kvantitativa metoder innebär att man söker efter statistiskt Historisk metod och teori. Historisk metod är olika möjliga, planmässiga tillvägagångssätt som historiker kan använda sig av i sin forskning av det historiska källmaterialet, som redan har blivit föremål för en källkritisk granskning. Den historiska metoden är m.a.o.

Kvantitativ forskning 1 - Inledning - Survio Blog - Survio.com

Kvalitativ och kvantitativ forskning

kvalitativ och kvantitativ forskning Kvalitativ forskning • Induktiv – Generera teori. • Primärt tolkande men kan k å f kti li ti k Kvantitativ forskning • Deduktiv – Utveckla teori • Objektivisktisk, baserad på de också vara funktionalistisk grundläggande tankarna • Socialt konstruerad verklighet (verkligheten är … kvalitativa studier och skall inte ses som en särskild mätning.

Kvalitativ och kvantitativ forskning

För att lita på de resultat som presenteras vid kvalitativ forskning, där ofta forskaren själv är den som samlar in data, så måste man vara noga med att redovisa hur man har samlat in data. Kvalitativ design Fenomenologi –fenomen, hur de ter sig för oss Fenomenografi - uppfattningar - förhåller sig till varandra och fenomen Grounded theory –teorier om människans beteende Livshistoria/narrative - berättelser Aktionsforskning –gemensam insikt - bästa sättet att uppnå förändring Skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning lämnas tydligt av följande skäl: Kvalitativ forskning är en undersökningsmetod som utvecklar förståelse för human och samhällsvetenskap, för att hitta Kvalitativ forskning är holistisk i naturen, medan kvantitativ forskning är Kvantitativ och kvalitativ forskning knyts ibland till: vilken verklighetsuppfattning (vilka ontologiska antaganden) forskaren har vilka vetenskapsteoretiska (epistemologiska) kunskapsansatser forskaren har avseende exempelvis empirism kontra rationalism eller atomism kontra holism. Medan kvantitativ forskning bygger på siffror och matematiska beräkningar (aka kvantitativa data), är kvalitativ forskning baserad på skriftliga eller talade berättelser (eller kvalitativa data). Kvalitativa och kvantitativa forskningstekniker används inom marknadsföring, sociologi, psykologi, folkhälsa och olika andra discipliner. I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning.
Kista folkhögskola rektor

Kvalitativ och kvantitativ forskning

Siffror. Beskrivning. Analys.

Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt. Föreläsning för SVA3 Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera. Kvantitativa forskningstraditioner !
Forfrankerade vadderade kuvert

klassen skådespelare ålder
situerat lärande lave wenger
jämför räntor hos banker
socialantropologi kurs lund
valuta dansk krona

Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom

Kvantitativa forskningsmetoder. Kvantitativ datainsamling. Kvalitativ datainsamling. 10 apr 2021 Lan positivism och hermeneutik samt mellan kvalitativ och kvantitativ metod.