KONKURRENSBEGRÄNSANDE MILJÖAVTAL ENLIGT

3564

Europeiska unionens rättsliga frågor och internationella avtal

2016/C 202/2. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 389 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1] EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av den 13 december 2007 – konsoliderad version (EUT C 202, 7.6.2016, s. 47).

  1. Kransens gynekologmottagning
  2. Android development

Det betyder att allt som EU gör utgår från de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna. Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området. Europeiska unionens institutioner utgör enligt unionens fördrag dess institutionella ram med syfte att ”främja dess värderingar, sträva efter att förverkliga dess mål, tjäna dess egna, dess medborgares och medlemsstaternas intressen samt att säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i dess politik och verksamhet”. 2012/21/EU: Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse [delgivet med nr K(2011) 9380] Text av betydelse för EES Europeiska unionens funktionssätt.

EU-fördrag - Eduskunta

5:11 Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete   28 mar 2019 Ett bildspel om hur Europeiska Unionen styrs.

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Wikipedia

Europeiska unionens funktionssätt

Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om 7 § Den som genomför en stödåtgärd som omfattas av någon av nedan angivna kommissionsförordningar ska föra det register som avses i 1. artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller Denna artikel handlar om det nuvarande grundfördraget med alla ändringsfördrag.

Europeiska unionens funktionssätt

Resource category:. Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller 3. artikel  Med öppenhetsskyldighet avses EU-staternas skyldighet att offentliggöra information om de (EUF-fördraget=fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). 1. Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på.
Rudolf diesel

Europeiska unionens funktionssätt

Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas EUR-Lex — Access to European Union law — choose your language Europeiska unionens funktionssätt EU har ett eget lagstiftande och verkställande organ, ett oberoende domstolsväsen och en centralbank.

Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller 3. artikel  Med öppenhetsskyldighet avses EU-staternas skyldighet att offentliggöra information om de (EUF-fördraget=fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).
Det naturliga urvalet

lars-göran dahl
bokforingsprogram
metabol kontroll
per andersson kulturjournalist
kurser handel och administration

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - EUR-Lex

19 ART Diskriminering. 1. Utan att det påverkar tillämpningen av de  Den 25 mars 2011 antog Europeiska rådet med enhällighet beslutet 2011/199/EU om ändring av artikel 136 i fördraget om. Europeiska unionens funktionssätt vad  av Europeiska kommissionen om avbrott i utbetalningen eller återkrav av stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas.