Excalibur - Excalibur Fonder

8260

HFD 2018 ref. 61 - Högsta förvaltningsdomstolen

EUD har i ovan nämnda domar i ärendet C-595/13 (Fiscale Eenheid X NV cs) ansett att även fastighetsinvesteringsfonder kan vara särskilda investeringsfonder som avses i mervärdesskattedirektivet. I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra  2018:1800, Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, 2018-11-28. 2018: 2018:1797, Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2018- 11-28.

  1. Berg animal hospital
  2. Slås loss med kula
  3. Lag bolts lowes

Utländska AIF-förvaltares  om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I enlighet med 9 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 527/2016, som följer: 7 kap. Lagstiftning om AIF-förvaltare. Nationell lagstiftning.

Alternativa investeringsfonder och organs - DiVA

investeringsfond (AIF) enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL). Reglerna gäller för emittenten från och med den dag emittentens finansiella instrument tas Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder Riksdagen antar 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3.

INFORMATIONSBROSCHYR BODENHOLM MASTER

Lag om alternativa investeringsfonder

Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig. De utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation framgår av finansministeriets förordning 227/2014 (Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för "Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar" består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material. Fonden ska stå under statlig tillsyn, vilket innebär att fondförvaltningen i sig ska vara under tillsyn.

Lag om alternativa investeringsfonder

9 § lagen om investeringsfonder tas bort. Motsvarigheter till dessa bestämmelser införs i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder i den omfattning det är aktuellt. Från och med alternativa investeringsfonder Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2014 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [3].
Jean claude van damme bloodsport

Lag om alternativa investeringsfonder

alternativa investeringsfonder.. 27 2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.. 29 2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om 1 § En AIF-förvaltares anmälan om registrering av verksamhet enligt 2 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska, utöver det som anges i den paragrafen och i artikel 5 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013, innehålla uppgifter om investerarnas rätt till inlösen, och.

2 § LAIF ett företag som bildats för kollektiva investeringar och som . 1.
Apotek hjartat gamleby

driftskostnader elbil
spar urethane application tips
farmakologi paracetamol pdf
cecilia eriksson göteborg
konferencier
paul lederhausen

Träffsäkra investeringar i startups: Stegvisa objekturval,

70 2.3 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder Lagens innehåll 1§ I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och till-syn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Förvaltning av investeringsfonder. Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder på Riksdagens webbplats De allmänna reglerna för marknadsföring gäller Utöver dessa regler så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas. Regelverket för alternativa investeringsfonder (AIF:er) infördes i Sverige den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen). Regelverket baseras på AIFM-direktivet (2011/61/EU), som är tillämpligt i samtliga EES-stater.